Библейските пророчества. Bible prophecies
Указател на Месианските пророчества в Стария Завет

 

Христос сред книжниците, стенопис от Боянската църква от 1259 година

 

:: Старозаветните пророчества за Христос - указател по съдържание

:: Старозаветните пророчества за Христос - в  хронологически ред

:: На други езици:

:: Concordance of Messianic Prophecies
:: The Old Testament Regarding the Messiah Bishop Alexander (Mileant)
:: Ветхий Завет о Мессии Епископ Александр (Милеант)

:: Старозаветни предобрази и пророчества за Христовото Рождество и Възкресение

:: РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. Земният живот на нашия Господ Иисус Христос

 

Думата "месия" (mеshiа) означава на еврейски "помазаник", т.е. помазан от Светия Дух, и в превод на гръцки език се пише "христос". В древността помазаници са наричали царете, пророците и първосвещениците, тъй като при посвещаването им в длъжност те  били помазвани с осветен елей - символ на благодатта на Светия Дух, която те получавали за да извършат успешно възложеното им служение.

С думата "Месия" (като собствено име) пророците винаги наричали Божия Помазаник, Спасителя на света. Месия, Христос и Спасител са имена на Едно и Също Лице - втората Божия ипостас Бог Син, и затова са взаимнозаменяеми.

Пророчествата сме привели по книгата на еп. Александър  Милеант, посочена по-горе. Предстои публикуването им в пълен текст в удобен за отпечатване вид.

 

 

1. Старозаветните пророчества за Христос - указател по съдържание

Пророците са писали за това, че

Месията ще има две природи:
човешка
(Бит. 3:15, Бит. 22:18, Пс. 39:7, Дан. 7:13, Ис. 7:14 "Затова Сам Господ ще ви даде личба: ето, Девицата ще зачене и ще роди Син, и ще Му нарекат името Емануил.")
и Божествена
(Пс. 2, Пс. 44, Пс. 109, Ис. 9:6, Иер. 23:5, Вар. 3:36-38, Мих. 5:2, Мал. 3:1);

Месията ще бъде най-велик
от пророците (Втор. 18:18) и царете (Бит. 49:10, 2Цар. 7:13, Пс. 2, Пс. 131:11, Иез. 37:24, Дан. 7:13);

Месията ще бъде Първосвещеник,
(Пс.109; Зах. 6:12),
помазан от Бог Отец за това служение
(Пс. 2; Пс. 44; Ис. 42; Ис. 61:1-4, Дан. 9:24-27);

Месията ще бъде добрият Пастир
(Иез. 34:23-24, 37:24, Мих. 5:3).

 

Пророчествата свидетелствували също, че

Месията ще порази дявола и неговите сили, и че това ще бъде Негово важно дело (Бит. 3:15; Числa 24:17),

Месията ще изкупи хората от греховете и ще изцелява техните физически и душевни недъзи
(Пс. 39, Ис. 35:5-7, 42:1-12, 50:4, 53 глава и 61:1-4, Зах. 3:8-9)

Месията ще ни примири с Бог
(Бит. 49:10, Иер. 23:5 и 31:34, Иез. 36:24-27, Дан. 9:24-27, Зах.  13:1);

Той ще освети вярващите
(Зах. 6:12),

Месията ще създаде Нов Завет в замяна на Стария
(Ис. 42:2, 55:3 и 59:20-21, Дан. 9:24-27)
и този завет ще бъде вечен
(Иер. 31:31, Ис. 55:3).

 

Пророците са предсказали

призоваването на езичниците в Царството на Спасителя
(Пс. 71:10, Ис. 11:1-11, 43:16-28, 49:6 и 65:1-3),

разпространението на вярата, започвайки с Йерусалим
(Ис. 2:2),

това, че Неговите духовни блага ще се разпространят за цялото човечество
(Бит. 22:18, Пс. 131:11, Ис. 11:1, 42:1-12 и 54:1-5, Иез. 34:23-24 и 37:24, Амос 9:11-12, Агей 2:6, Соф. 3:9, Зах. 9:9-11),

за духовната радост на вярващите
(Ис. 12:3).

 

Пророците са разкрили също много детайли, свързани с пришествието на Месията, а именно че Месията:

ще произлезе от Авраама (Бит. 22:18),

ще произлезе от Юдиното коляно (Бит. 49:9),

ще произлезе от рода на цар Давид (2Цар.. 7:13),

ще бъде роден от Дева (Ис. 7:14)

ще бъде роден в град Витлеем (Мих. 5:2),

ще разпространява духовна светлина (Ис. 9:1-2),

ще изцелява болни (Ис. 35:5-6),

ще пострада, ще бъде пронизан и ще умре, ще бъде погребан в нов гроб и ще възкръсне (Бит. 49:9-11, Пс. 39:7-10, Ис. 50:5-7 и 53-ма  глава, Зах. 12:10, Пс. 15:9-11),

ще изведе душите от ада (Зах.  9:11);

ще предскаже също, че не всички, ще го признаят за Месия (Ис. 6:9), но някои дори ще враждуват против Него, макар безуспешно (Числa 24:17, Втор. 18:18, Пс. 2, Пс. 94:6-8, Пс. 109:1-4, Ис. 50:8-9 и 65:1-3).

 

За кротостта на Месията е писал пр. Исая (42:1-12).

 

Плодът на Неговото изкупление ще бъде духовното обновление на вярващите и изливането върху тях на благодатта на Светия Дух (Ис. 44:3 и 59:20-21, Зах. 12:10, Иоил 2:28, Иез. 36:25).

 

За необходимостта от вяра (Ис. 28:16, Авак.  3:11).

 

Пророците са определили, че времето на Христовото пришествие

ще съвпадне със загубата на политическа самостоятелност от Юдиното коляно (Бит. 49:10),

ще дойде не по-късно от седемдесет седмини (490 години) след указа за възстановяване на град Йерусалим (Дан. 9:24-27)

и не след разрушаването на Втория Йерусалимски храм (Агей 2:6; Мал. 3:1).

 

Пророците са предсказали, че Месията:

ще унищожи антихриста (Ис. 11:4),

ще дойде отново в слава (Мал. 3:1-2).

Крайният резултат от Неговото дело ще бъде постигането на справедливост, мир и радост (Ис. 11:1-10, Иер. 23:5).

 

Достойни за споменаване са и тези многочислени подробности от живота на Месията, които са предсказали пророците, например:

избиването на младенците в околностите на Витлеем (Иер. 31:15);

проповедта на Христос в Галилея (Ис. 9:1);

входът в Йерусалим на магаре (Зах. 9:9, Бит. 49:11);

предателството на Юда (Пс. 40:10, Пс. 54:14, Пс. 108:5);

тридесетте сребърника (Зах. 11:12);

подробности за разпятието (псалом 21);

че Месията ще бъде причислен към беззаконниците и ще бъде погребан у богат човек (Ис. 53);

тъмнината по време на разпятието на Месията (Амос 8:9, Зах.  14:5-9);

покаянието на народа (Зах. 12:10).

 

За природата на Месията и за величието на Неговите дела свидетелствуват също имената, с които са Го характеризирали пророците, а именно Бог, Господ, Син Божий, Син Човешки, Семе на Жена, Ангел на Завета, Бог Крепък, Изкупител, Избавител, Примирител, Съветник, Началник на света, Отец на бъдещия век, Помазаник (Месия), Праведник, Пророк, Цар, Раб (Божий), Лъв, Давид, Емануил, Звезда.

 

Пророчества за Царството на Месията

прошка на греховете
(Ис. 59:20-21, Иер. 31:31-34, Иез. 36:24-27, Дан. 9:24-27, Зах. 6:12 и 13:1),

вест за праведността и чистото сърце
(Иер. 31:31, Иез. 36:27),

сключване на Новия Завет
(Ис. 55:3 и 59:20-21, Иер. 31:31-34, Дан. 9:24-27),

обилие на благодатта
(Ис. 35:5, 44:3, 55:3 и 59:20-21, Иоил 2:28-32, Зах. 12:10-13),

призванието на езичниците
(Пс. 21:28, 71:10-17, Ис. 2:2, 11:1-10, 42:1-12, 43:16-28, 49:6, 54:12-14, 65:1-3, Дан. 7:13-14, Агей 2:6-7),

разпространение на Църквата по цялата земя
(Ис. 42:1-12, 43:16-28, 54:12-14),

непоколебимост и непреодолимост
(Ис. 2:2-3, Дан. 2:44, Дан. 7:13, Зах.  9:9-11),

унищожение на злото и страданията
(Числa 24:17, Ис. 11:1-10),

утвърждаване на радостта
(Ис. 42:1-12, 54:12-14, 60:1-5 и 61:1-4),

възкресение в плът
(Иов. 19:25),

унищожаване на смъртта
(Ис. 26 глава, 42:1-12, 61:1-4, Зах.  9:9-11, Осия 13:14)

познание на Бога
(Ис. 2:2-3, 11:1-10, Иер. 31:31-34),

тържество на истината и справедливостта
(Пс. 71:10-17, 109:1-4; Ис. 9:6-7, 11:1-10, 26 глава; Иер. 23:5),

слава на тържествуващата Църква
(Ис. 26 и 27 глави).

уподобяване на Царството на Месията на планина
(Пс. 2; Ис. 2:2-3, 11:1-10, 26 гл.; Дан. 2:34.

 

Старозаветните пророчества за Христос - в  хронологически ред

Книга Битие

Бит. 3:15 Семето на Жената ще порази главата на змията
Бит. 22:18 За благословението на потомците на Авраам
Бит. 49:10 Примирител от Юдиното коляно

Книга Числа

Числa 24:17 Звездата на Иаков

Второзаконие

Втор. 18:18-19 Пророк подобен на Мойсей

Книга на Иова

Иов. 19:25-27 За Изкупителя, Който ще възкръсне

2 Царства

2Цар.7:13 Вечността на Месианското Царство

Псалми (цифрите в скоби съответстват на еврейската Библия)

Псалом 2 (2) Месията - Божий Син
Псалом 8 (8) Хвала на младенците при входа в Йерусалим
Псалом 15 (16) Неговата плът няма да изпита тление
Псалом 21 (22) Кръстните страдания на Месията
Псалом 29 (30) Душа вышла из ада
Псалом 30 (31) "В руки Твои предаю дух мой"
Псалом 39 (40) Месия пришел исполнить волю Божию
Псалом 40 (41) За предателя
Псалом 44 (45) Месията - Бог
Псалом 54 (55) За предателя
Псалом 67:19 (68) "Възлезе на височината, плени плен" (вж. Ефес. 4:8 и Евр. 1:3)
Псалом 68:10 (69) "Ревността за Твоя дом ме яде"
Псалом 71 (72) Описание на славата на Месията
Псалом 94 (95) За неверието на юдеите
Псалом 109 (110) Вечният Първосвещеник по Мелхиседековия чин
Псалом 117 (118) "Няма да умра, но ще живея..." Месията е Камъкът, който отхвърлиха зидарите
Псалом 131 (132) Потомъкът на Давид ще се възцари навеки

 

Св. пророк Исайя (ок. 760 - 675 г. пр.Хр.)

2:2-3 Царството на Месията е подобно на планина
6:9-10 Неверието на юдеите
7:14 Рождението от Дева
9:1-2 Проповедта на Месията в Галилея
9:6-7 Месията е Бог крепък, Отец на вечността
11:1-10 На Него почива Дух Господен, за Църквата
12:3 За радостта и благодатта
Глави 25-27 Хвалебна песен на Месията
28:16 Тое е крайъгълният камък
35:5-7 Ще изцели всички болести
42:1-4 За кротостта на Отрока Господен
43:16-28 За призоваването на езичниците
44:3 Излияние на благодатта на Св. Дух
49:6 Месията - светлина на народите
50:4-11 За поруганието на Месията
Глава 53 За страданията и възкресението на Месията
54:1-5 За призоваването на езичниците в Царството
55:3 За вечния завет
60:1-5 Неговото Царството - Новият Йерусалим
61:1-2 Делата на милосърдие на Месията

 

Св. пророк Иоил (IX век пр.Хр.)

Иоил 2:28-32 За даровете на Светия Дух

 

Св. пророк Осия († 820 г. пр.Хр.)

Осия 1:9 и 2:23 Призванието на езичниците
Осия  6:1-2 Възкресението на третия ден
"В скръбта си те от ранно утро ще Ме търсят и ще казват: да идем и да се върнем при Господа! защото Той ни нарани - и Той ще ни изцели, порази - и ще превърже раните ни;
ще ни оживи в два дни, в третия ден ще ни издигне, и ние ще живеем пред лицето Му."
Осия 13:14 Унищожаването на смъртта
"От властта на ада ще ги изкупя, от смърт ще ги избавя. Де ти е, смърте, жилото? Де ти е, аде, победата? разкаяние за това не ще имам."

 

Св. пророк Амос (VІІІ в. пр.Хр.)

Амос 8:9 Помръкването на слънцето Амос 8:9 За възстановяването на Давидовата скиния
Амос 9:11-12 За това, че Неговите духовни блага ще се разпространят за цялото човечество

 

Св. пророк Михей (IX в. пр.Xр.)

Мих. 5:2 За рождението на Месията в Витлеем:
"И ти, Витлееме Ефратов, малък ли си между хилядите Иудини? от тебе ще Ми излезе Оня, Който трябва да бъде Владика в Израиля и Чийто произход е от крайвреме, от вечни дни."

 

Св. пророк Йеремия (VI в. пр.Хр.)

Иер. 23:5 Месията - праведният Цар
Иер. 31:15 Избиване на младенците в Витлеем
Иер. 31:31-34 Установяване на Новия Завет

 

Пророк Варух

Вар. 3:36-38 За Божието пришествие на земята

 

Св. пророк Йезекиил

Иез. 34:23-24 Месията - Пастир
Иез. 36:24-27 Закон Божий, написан на сърцата
Иез. 37:24 Месията - Цар и добър Пастир

 

Св. пророк Даниил (600 г. пр.Р.Xр.)

Дан. 2:34-44 Мессианското Царство е подобно на планина
Дан. 7:13-14 Видение за Човешкия Син
Дан. 9:24-27 Пророчество за Седемдесетте седмини

 

Св. пророк Агей (V в. пр.Хр.)

Агей 2:6-7 За посещението на Месията в храма

 

Св. пророк Авакум  (VII в. пр.Xр.)

Авак. 3:11 За вярата

 

Св. пророк Захария Сърповидец († 520 г. пр.Хр.)

Зах. 3:8-9 Греховете на хората ще бъдат изгладени в един ден
Зах. 6:12 Месията - Свещеник
Зах. 9:9-11 Влизане на Месията в Йерусалим
Зах. 11:12 За тринадесетте сребърника
Зах. 12:10-13 За разпятието на Месията и за Светия Дух
Зах. 14:5-9 Тъмнината по време на разпятието и за благодатта

 

Св. пророк Малахия (IV в. пр.Хр.)

Мал. 3:1 Ангелът на Завета ще дойде скоро.
"Ето, Аз пращам Ангела Си, и той ще приготви пътя пред Мене, и внезапно ще дойде в храма Си Господ, Когото вие търсите, и Ангелът на завета, Когото вие желаете; ето, Той иде, казва Господ Саваот."

 

Виж също:

 

Към съдържанието на Православната Читалня
Емайл


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com