Образ и подобие Божие у човека

 

Светият Убрус - неръкотворният образ на Христа. Фреска от 1259 г. в Боянската църква в София

Неръкотворният образ на Христа.
Фреска от 1259 г. в Боянската църква край София

 

:: Образ и подобие Божие на човека Православен Катехизис

:: Образ и подобие Божие у човека Църковен вестник

:: Приказка за смисъла Александра Карамихалева

:: О образе и подобии Божиих в человеке Светитель Игнатий (Брянчанинов)

 

"Рече Бог: да сътворим човек по Наш образ, (и) по Наше подобие" (Бит. 1:26).

"И сътвори Бог човека по Свой образ, по Божи образ го вътвори: мъж и жена ги сътвори" (Бит. 1:27).

 

 

С В.  П И С А Н И Е. 
   С КЛАВИАТУРАТА: 
Натисни едновременно ALT+P, последвано от ENTER (Mac: COMMAND+P, ЕNTER)

Образ и подобие Божие у човека

Делото на шестия творчески ден се откроява сред космологичните събития на предшестващите го дни по своята продължителност и по особеното, ново тържествено встъпление: "Да сътворим човек по Наш образ, и по Наше подобие" (Бит. 1:26).

Решението идва не просто от творческата воля на Създателя, а преди всичко от някакъв божествен съвет, в който християнската екзегетика винаги е виждала първото указание за троичността на Бога. Св. Йоан Екзарх казва:

"Когато Той (Бог), стигна до създаването на твар по Свой образ, тогава сполучливо разкри единството на божествената същност и неделимата природа на трите лица."

Бог сътворил човека по особен начин, а не като останалите твари. Първо никоя друга твар не била създадена от Бога собственоръчно. "И създаде Господ Бог човека от земна пръст и вдъхна в лицето му дихание за живот; и стана човекът жива душа" (Бит. 2:7). Св. Йоан Екзарх казва, че Бог създал човека по двояк начин, т. е. не само чрез словото, но и Сам Бог е участвал в създаването му. Като материал за човешкото тяло послужила "земната прах". Но тази земна глина била оформена от ръцете на Самия Бог, Който след това вдъхнал в нея собствено дихание и така човекът станал "жива душа". Говорейки за сътворяването на човека, св. Йоан Дамаскин казва: "тялото направи от земя, а умна и разумна душа му вдъхна". Така всеки отделен човек като самостоятелна личност (ипостас) е единосъщен с останалите хора по своята природа.

Понятието "Божий образ" се среща няколко пъти в Стария Завет, но същността, която е вложена в него, изпълва цялото старозаветно богословие. Тук съществена е думата "образ" (в превода на 70-те ­ ejikwVn, а във Вулгата ­ (imago). Тази дума на староеврейски гласи selem и означава скулптура, статуя, пластичен образ, изваяно подобие на оригинала. В библейския текст от Лев. 19:2 "Бъдете свети, защото Аз, Господ, Бог ваш, съм свет", се съдържа същинският смисъл на понятието Божий образ и неговото старозаветно значение. Богообразността на човека се съдържа в светостта; разбира се, категорията "светост" не принадлежи в същински смисъл на никой човек и на никой предмет от този свят. Бог е свят, а човек е сътворен да развива лична светост.

В новозаветните текстове, по различен начин се описва съдържането на понятието "Божий образ". Иисус Христос е изисквал Неговите последователи да бъдат сходни на Бога и да се богоуподобяват: "Бъдете съвършени, както е съвършен и Небесният ваш Отец" (Мат. 5:48). Новозаветните текстове "Бог е Дух" (Йоан 4:24) и "Бог е любов" (1 Йоан. 4:16), в които се говори за същността на Бога, разкриват нови черти на Божия образ у човека. Човекът е подобен на Бога, Който е Дух и любов, следователно същността на човека се състои в неговия дух, а неговото призвание обхваща осъществяването на любовта му към Бога и към ближните. Човешката богообразност се проявява чрез духа и личността на човека. Човекът като сътворен по Божий образ е отговорен за личното си поведение и за общението си с Бога.

Бог сътворява човека като истински, конкретен и подобен на Себе Си образ. Когато четем в Бит. 5:3: "Адам... роди син по свое подобие и по свой образ", следва да разбираме, че синът е както външно (физически), така и вътрешно (духовно) подобие на баща си. Следователно човекът като сътворен по Божий образ и Божие подобие, съдържа у себе си божествени характеристики в телесната и духовната си същност. Божият образ у човека се изразява в личността му, в разума, съзнанието и самосъзнанието му, в способността му да познава Бога и да общува с Него, в свободната му воля, в съвкупността от духовните му дарби и способности. Според разбирането на светите отци богообразността на човека се състои главно в духовната му природа.

Св. Йоан Дамаскин казва:

"Бог създаде със собствените Си ръце човека от видима и невидима природа по Свой образ и подобие, а подобието изисква добродетелност, доколкото е посилна всекиму."

Говорейки за Божия образ и подобие у човека, св. Йоан Екзарх казва:

"По образ Божи са създадени и неверниците и злите хора, но те не притежават подобие, защото не вършат нищо според собствената си воля. Затова лошият не е подобен на Бога, тъй като Бог е добър, праведен и достоен за всякаква почит. Онези пък, които правят добро, те не само са по образ Божии, но и по подобие са се издигнали до богове."

По този повод св. Йоан Дамаскин казва:

"Направи го безгрешен по природа и независим по воля. Казвам безгрешен не защото не е бил склонен да греши, тъй като едничко Божеството не знае грях, а защото съгрешаването му е обусловено не от природата, а по-скоро от свободната му воля."

Св. Йоан Екзарх говори, че образ Божий не трябва да се разбира буквално:

"Мнозина неразумни и невежи по душа смятат, че човекът наистина е по образ Божий, като че ли Бог има същите такива нос и очи, и уши или уста. Бог иска от нас да Му подражаваме в добрите дела. Бог е праведен; ако ние ходим по пътя на правдата, ще бъдем по образ Божи, ако ние бъдем човеколюбиви, ще бъдем по образ Божи."

Образът Божий у човека обаче е бил помрачен от греха. Но в Иисус Христос ­ в новия Адам ­ Божият образ е възстановен в първоначалната му красота и блясък. Посредством Иисус Христос ние можем да разберем по-добре непреходната духовна красота и чистотата на Божия образ у човека. Съвършеният Божий образ у човека се вижда в истинската му чистота и в ненакърнената му пълнота в лицето на Богочовека Иисус, Който като истински Емануил (Ис. 7:14; Мат. 1:23) е "най-прекрасният от синовете човечески" (Пс. 44:3). Иисус Христос е Човекът (Йоан 8:40; 19:5), защото човешката природа в Него е достигнала пълнота и съвършено осъществяване.

В Новия Завет Иисус Христос е в същинския смисъл образ на Бога (Кол. 1:15), "Който е образ на невидимия Бог, роден преди всяка твар". За пълното разбиране на текста за кеносиса на Иисус Христос допринася възгледът на св. ап. Павел за Иисус Христос като нов Адам, нов Човек.

Първият Адам се възгордява, отпада от Бога, помрачава образа у себе си, загубва непосредственото си общение с Твореца. Вторият, новият Адам не се възползва от ситуацията на земята като единосъщен и равен с Бога; чрез пребиваването Си на земята Той не се стреми да се въздига. Обратно, Той отхвърля славата, приема всичко, което подобава на образ на раб, за което действително е възвеличен. Пътят на Иисус Христос ­ новия Адам, се простира в противоположна посока на пътя на първия Адам. Въплътилият се Бог е унизен, за да бъде въздигнат.

Божият образ у човека се проявява, когато човек живее според учението на Иисус Христос, а Иисус Христос е "образ на невидимия Бог" (Кол. 1:15). Християните се променят според образа на Иисус Христос, изграждат се по Неговия образ. Така Иисус Христос обновява Божия образ у човека.

Човекът, като действен Божий образ в Новия Завет, е християнинът, който живее заедно с Иисус Христос: свет и възлюбен, облечен в милосърдие и благост, в кротост и дълготърпение, който се облича в любовта ­ свръзка на съвършенството.


Брой 10 за 2002 година

 

 

Приказка за смисъла

Няма човек, който в "мигове на слабост" да не е връхлитан от въпроси за смисъла: какво правя; защо живея така окаяно при всичките си усилия за по-добър живот; защо всичко, което правя, се разпада; какъв е смисълът от моите усилия и какда продължа напред? Виждаме как годините летят, как познатите ни един по един си отиват от този свят, всеки момент може да дойде и нашият ред, а не знаем защо сме живели и какво ще остане от нас.

Слава Богу, че тези мигове ги има! Тези "мигове на слабост", в които същински човешкото у нас е в най-голямата си сила, когато божествената искрица в нас проговаря, разклаща ни, за да ни пробуди от съня, от нереалността на живота, който водим. Но какво правим ние? Бягаме от тоя вътрешен глас, от въпросите, които разголват безсмислието на дните и усилията ни. Търсим си нови ангажименти, все нещо правим, бързаме, суетим се... боим се да спрем и за миг, за да не ни застигнат въпросите, които ни ужасяват.

Най-много се боим от тишината, защото в тишината "досадните въпроси" ни връхлитат с най-голяма сила. Докато работим, докато пътуваме, докато почиваме... все нещо трябва да е пуснато: телевизор, касетофон, радио - все нещо трябва да прогонва тишината, която ни влудява. Но колкото и да се опитваме да избягаме, въпросите за смисъла ще ни застигат отново и отново.

 

Как осмисляме живота си

Как използваме времето, силите, способностите, които са ни дадени? Какви цели преследваме?

За едни смисъл на живота може да са парите. Парите, които никога не са "достатъчно". Милиони да натрупаш, пак не можеш да кажеш "стига", да се почувстваш щастлив и доволен.

Други преследват слава и известност, но и това е толкова несигурно и преходно! Все някой ги засенчва, все някой им завижда, нещо им се изплъзва, нещо не им достига... и вместо да получат удовлетворение и щастие, ги връхлитат депресии.

Властта? Никой живял на земята властелин не е постигнал такава власт, че да не иска по-голяма.

За други смисълът на живота е в удоволствията, но скоро стават жертва на "парадокса", че колкото по-морално разкрепостен ставаш, толкова по-опустошен от своите страсти се оказваш.

Най-разумните виждат смисъла в семейството, в децата, в приятелите, докато не си тръгнат от живота им, отнасяйки със себе си и смисъла му.

Какво повече можем да добавим след векове горчив опит към думите на най-мъдрия между царете: "всичко е суета и гонене на вятъра" (Екл. 1:14)!

 

За общото между снежния човек и огъня

Има една приказка на Джани Родари за снежния човек и кучето. Децата направили снежен човек на двора. Той си говорел с вързаното там куче за това, че няма по-голямо щастие в живота от силния студ. Но когато се свечерило, видял през прозореца запалената в къщата камина и усетил в себе си нещо странно: закопнял да бъде вътре и да се сгуши до огъня.
Снежният човек все повтарял, че иска да бъде при камината, че само тогава ще намери покой, а кучето го слушало и мислело, че новият му приятел полудява.

Дошла пролетта. Снежният човек се разтопил. Оказало се, че децата са сложили в него лопатката за пепел от камината. Тази лопатка, скрита във вътрешността му, така непреодолимо влечала човека от сняг към огъня на камината, че дори и най-суровият студ не му носел радост.

Говорим за цел, говорим за смисъл, за себереализация. Отговорът е в онова, което носим в себе си и ни определя, което е същността ни и крайната цел на живота ни: Божият образ и подобие. Него трябва да разкриваме, него трябва да развиваме и оделотворяваме, да следваме високото си назначение, да се богоуподобяваме.

Божията искрица в нас винаги ще ни напомня кои сме всъщност, ще тегне към Небето и не ще ни дава покой, докато не се сгушим до своя Създател. "Неспокойно е сърцето ни, докато не си почине в Тебе, Господи" - казва блаж. Августин.

Разбира се, винаги ще се намерят хора като онова куче, вързани и ограничени от веригата на своите страсти и суетни стремежи, които ще ни възразяват, че е лудост да копнеем по Бога, вместо да си "живеем живота", ще ни убеждават, че вярата ще ни ограничи, ще ни обезличи, ще ни ограби... Но техните разбирания се определят от дължината на веригата, към която са привързани.

За хората, които живеят без Бога, по свое усмотрение, животът е непонятен, безсмислен, случаен. Защото дотолкова сме щастливи и удовлетворени, дотолкова животът ни има смисъл, доколкото сме Божии, доколкото напредваме по пътя към богоуподобяване.

Александра Карамихалева

Брой 18 за 2003 година

 

 

 

О образе и подобии Божиих в человеке

Сотворим человека по образу Нашему и по подобию [1], таинственно совещался в Самом Себе и с Самим Собой Бог-Троица перед сотворением человека.

Человек - образ и подобие Бога. Бог, неприступный в величии Своем, Бог, превысший всякого образа, изобразился в человеке, изобразился с ясностью и славой. Так изображается солнце в смиренной капле воды. Существо человека, верховная его сила, которой он отличается от всех земных животных, которой он равен ангелам, дух его, есть образ существа Божия; свойства духа человеческого служат в состоянии непорочности своей подобием свойств Бога, Который, начертав всемогущей десницей Свое подобие на человеке, пребывает превыше всякого подобия и сравнения.

Какое же превосходное, исполненное многообразного достоинства, многообразной красоты, существо - человек?!

Для него создана Создателем вся видимая природа, вся она назначена в служение ему, вся она - его чудная обстановка.

Когда Создатель извлекал в бытие из ничтожества все прочие творения, довольствовался тем, что произносил Свое всемогущее повеление. Когда же восхотел завершить дело мироздания сотворением изящнейшего, совершеннейшего создания, Он предваряет сотворение совещанием.

Громадное вещество в его необозримом и неисчислимом разнообразии, созданное прежде человека, было - скажем утвердительно, потому что скажем справедливо - созданием приготовительным.

Так земной царь устраивает и украшает великолепный чертог для того, чтобы в нем поставить свое изображение.

Царь царей и Бог богов приготовляет всю видимую природу со всем ее убранством, со всем зримым нами изумительным великолепием. Потом в этот чертог поставляет, как конечную причину всего, Свой образ.

По окончании мироздания, перед созданием человека, Бог осматривает сотворенное Им и находит его удовлетворительным: виде Бог, яко добра [2].

По сотворении человека, снова Бог осматривает все сотворенное Им и уже находит творение Свое изящным, полным, совершенным: и виде Бог вся, елико сотвори: и се добра зело [3].

Человек! Пойми твое достоинство.

Взгляни на луга и нивы, на обширные реки, на беспредельные моря, на высокие горы, на роскошные древа, на всех зверей и скотов земных, на всех зверей и рыб, странствующих в пространствах воды, взгляни на звезды, на луну, на солнце, на небо: это все - для тебя, все назначено тебе в услужение.

Кроме видимого нами мира, есть еще мир не видимый телесными очами, несравненно превосходнейший видимого. И невидимый мир - для человека.

Как Господь почтил образ Свой! Какое предначертал ему высокое назначение! Видимый мир - только предуготовительное преддверие обители, несравненно великолепнейшей и пространнейшей. Здесь, как в преддверии, образ Божий должен украситься окончательными чертами и красками, чтобы получить совершеннейшее сходство со своим всесвятейшим, всесовершеннейшим Подлинником, чтобы в красоте и изяществе этого сходства войти в тот чертог, в котором Подлинник присутствует непостижимо, как бы ограничивая Свою неограниченность, для явления Себя Своим возлюбленным, разумным тварям.

Образ Троицы-Бога - троица-человек.

Три лица в троице-человеке - три силы его духа, которыми проявляется существование духа. Мысли наши и духовные ощущения проявляют существование ума, который, проявляясь со всей очевидностью, вместе пребывает вполне невидимым и непостижимым.

В Священном Писании и в писаниях святых Отцов иногда вообще душа называется духом, иногда называется духом отдельная сила души. Отцы называют эту силу души словесностью или силой словесности. Они разделяют ее на три частные силы: ум, мысль или слово и дух. Умом они называют сам источник, само начало и мыслей, и духовных ощущений. Духом, в частном значении, называется способность духовного ощущения. Нередко в Отеческих писаниях словесная сила или дух называются умом, нередко называются умами сотворенные духи. Целое получает имя от главной своей части.

Самое существо души нашей - образ Бога. И по падении в грех, душа пребывает образом! И вверженная в пламень ада, душа грешная, в самом пламени ада, пребывает образом Божиим! Так учат святые Отцы [4].

Воспевает святая Церковь в своих песнопениях: “Образ есмь неизреченныя Твоея славы, аще и язвы ношу прегрешений" [5].

Ум наш - образ Отца; слово наше (непроизнесенное слово мы обыкновенно называем мыслью) - образ Сына; дух - образ Святого Духа.

Как в Троице-Боге три Лица неслитно и нераздельно составляют одно Божественное Существо, так в троице-человеке три лица составляют одно существо, не смешиваясь между собой, не сливаясь в одно лицо, не разделяясь на три существа.

Ум наш родил и не перестает рождать мысль, мысль, родившись, не перестает снова рождаться и вместе с тем перебывает рожденной, сокровенной в уме.

Ум без мысли существовать не может, и мысль - без ума. Начало одного непременно есть и начало другой; существование ума есть непременно и существование мысли.

Точно также дух наш исходит от ума и содействует мысли. Потому-то всякая мысль имеет свой дух, всякий образ мыслей имеет свой отдельный дух, всякая книга имеет свой собственный дух.

Не может мысль быть без духа, существование одной непременно сопутствуется существованием другого. В существовании того и другого является существование ума.

Что - дух человека? - Совокупность сердечных чувств, принадлежащих душе словесной и бессмертной, чуждых душам скотов и зверей.

Сердце человека отличается от сердца животных духом своим. Сердца животных имеют ощущения, зависящие от крови и нервов, не имеют ощущения духовного - этой черты Божественного образа, исключительной принадлежности человека.

Нравственная сила человека - дух его.

Наш ум, слово и дух, по единовременности своего начала и по своим взаимным отношениям, служат образом Отца, Сына и Святого Духа, совечных, собезначальных, равночестных, единоестественных.

Видевый Мене, виде Отца, - возвестил Сын, - Аз во Отце, и Отец во Мне есть [6]. То же можно сказать об уме человеческом и мысли его: ум, невидимый сам по себе, является в мысли, ознакомившийся с мыслью, ознакомился с умом, произведшим эту мысль.

Господь наименовал Дух Святой Силою свыше [7], Духом Истины [8]; Истина - Сын. Свойство силы имеет и дух человеческий; он есть и дух мыслей человека, истинны ли они или ложны. Он проявляется и в тайных движениях сердца, и в образе мыслей, и во всех действиях человека. Духом человека обнаруживается и ум его, и образ мыслей; дух каждого поступка обнаруживает мысль, руководившую человеком при поступке.

Милосердый Господь украсил Свой образ и подобием Своим. Образ Бога - самое существо души, подобие - душевные свойства.

Был новосотворенный образ Божий - человек, подобно Богу, бесконечен, премудр, благ, чист, нетленен, свят, чужд всякой греховной страсти, всякого греховного помышления и ощущения.

Искусный художник сперва изображает форму, черты того лица., с которого снимает портрет. Изобразив с точностью эти черты, он дает лицу, самой одежде цвет и краски подлинника, тем усовершает сходство. Бог, сотворив Свой образ, украсил его Своим подобием: свойственно образу Божию иметь по всему сходство с Богом. Иначе образ был бы недостаточен, недостоин Бога, не выполнял своего назначения, не соответствовал ему.

Увы! Увы! Восплачьте небеса! Восплачь солнце, восплачьте, все светила, восплачь, земля, восплачьте, все твари небесные и земные! Восплачь, вся природа! Восплачьте святые Ангелы! Возрыдайте горько, неугешно! Облекитесь, как в одежду, в глубокую печаль! - Совершилось бедствие, бедствие, вполне достойное назваться бедствием: образ Божий пал.

Почтенный самовластием от Бога, как одним из ярких, живых цветов Богоподобия, обольщенный ангелом, уже падшим, он сообщился мысли и духу темным отца лжи и всякой злобы. Сообщение это осуществил действием: разъединением с волей Божией. Этим отогнал от себя Дух Божий, исказил Божественное подобие, сделал самый образ непотребным.

Живо и точно изобразил Екклезиаст бедствия падения: развращенное, сказал он, не может исправиться, и лишение не может исчислиться [9].

Расстройство образа и подобия удобно каждому усмотреть в себе. Красота подобия, состоящая из совокупности всех добродетелей, осквернена мрачными и смрадными страстями. Черты образа лишены своей правильности, своего взаимного согласия: мысль и дух борются между собой, выходят из повиновения уму, восстают против него. Сам он - в непрестанном недоумении, в омрачении страшном, закрывающем от него Бога и путь к Богу, святой, непогрешительный.

Ужасным мучением сопутствуется расстройство образа и подобия Божия. Если человек внимательно, в уединении, в течение значительного времени, постоянно будет смотреть в себя, то он убедится, что это мучение действует непрерывно - раскрывается и закрывается, смотря потому, много или мало заглушает его развлечение.

Человек! Твои развлечения, твои увеселения - обличители живущей внутри тебя муки. Ты ищешь заглушить ее чашей шумных забав н непрерывного развлечения. Несчастный! Едва выпадет для тебя минута трезвения, как ты снова убеждаешься, что мука, которую ты старался уничтожить развлечением, живет в тебе. Развлечение служит для нее пищей, средством укрепления: отдохнув под сенью развлечения, мука просыпается с новыми силами. Она - свидетельство, живущее в самом человеке, свидетельствующее ему о его падении.

Печатью, свидетельством падения запечатлено тело человека. С самого рождения своего оно во вражде, в борьбе со всем окружающим и с самой живущей внутри него душой. Наветуют против него все стихии; наконец, утомленное внутренними и внешними бранями, поражаемое недугами, угнетаемое старостью, оно падает на косу смерти, хотя и сотворено бессмертным, рассыпается в прах.

И снова является величие образа Божия! Оно является в самом падении его, в способе, которым человек извлечен из падения.

Бог, одним из Лиц Своих, восприял на Себя образ Свой: вочеловечился; Собой извлек его из падения, восстановил в прежней славе, возвел к славе несравненно высшей, нежели та, которая была ему усвоена при сотворении.

В милости Своей праведен Господь. При искуплении Он возвеличил образ Свой более, нежели при создании: человек не сам себе изобрел падение, как изобрел его падший ангел, - привлечен в падение завистью, обманут злом, прикрывшимся личиной добра.

Все Лица Троицы-Бога участвуют в деле вочеловечения, каждое в свойстве Лица своего. Отец пребывает родившим и рождающим, Сын рождается, действует Дух Святой.

И здесь опять видно, какой точный образ - человек Бога. Принимает человечество Сын; чрез Него вся Троица-Бог вступает в общение с человеком. Мысль наша, чтобы сообщиться с человеками, облекается в звуки: невещественная - сопрягается с веществом; через посредство ее входит в общение дух, является ум.

Вочеловечился Сын - Божие Слово, Божия Истина. Истиной исправлена, очищена наша мысль, наш дух сделался способным к общению со Святым Духом. Святым Духом оживлен умерщвленный смертью вечной дух наш. Тогда ум вступил в познание и видение Отца.

Троица-человек исцеляется Троицей-Богом: Словом исцеляется мысль, переводится из области лжи, из области самообольщения, в область Истины, Духом Святым оживотворяется дух, переводится из ощущений плотских и душевных в ощущения духовные; уму является Отец - и ум соделывается умом Божиим. Ум Христов имамы [10], говорит Апостол.

До пришествия Святого Духа, человек, как мертвый духом, вопрошал: Господи, покажи нам Отца [11]. По принятии Духа сыноположения, ощутив сыновство свое, ожив духом для Бога и спасения, от действия Святого Духа., он относится к Отцу, как к знаемому, как к Отцу: Авва Отче [12]!

В купели крещения восставляется падший образ, человек рождается в жизнь вечную водой и духом. Отселе Дух, отступивши от человека при падении его, начинает соприсутствовать ему во время его земной жизни, исцеляя покаянием повреждения, наносимые человеку грехом после крещения, и таким образом соделывая ему возможным спасение, посредством покаяния до последнего издыхания.

Красота подобия восстановляется Духом, как и образ при крещении. Она развивается, усовершается исполнением евангельских заповедей.

Образец этой красоты, полнота этой красоты - Богочеловек, Господь наш Иисус Христос.

Подражателе мне бывайте, якоже и аз Христу [13], возвещает Апостол, призывая верных к восстановлению и усовершенствованию в себе Божественного подобия, указывая на Священнейший Образец совершенства новых человеков, воссозданных, обновленных искуплением. Облецытеся Господем нашим Иисусом Христом [14].

Бог-Троица, при искуплении образа Своего - человека, дал такую возможность к преуспеянию в усовершенствовании подобия, что подобие обращается в соединении образа с Подлинником, бедной твари с всесовершенным Творцом ее.

Дивен, чуден образ Божий, тот образ, из которого светит, действует Бог! Тень Петра Апостола исцеляла! Солгавший перед ним пал внезапно мертвым, как солгавший перед Богом! Убрусцы и головные повязки Апостола Павла совершали знамения! Кости Елисея Пророка воскресили мертвеца, которого телу неосторожность погребателей допустила прикоснуться к давно покоившимся в гробе костям Духоносца!

Ближайшее подобие, соединение получается и, по получении, удерживается пребыванием в евангельских заповедях. Будите во Мне, заповедует Спаситель ученикам Своим: и Аз в вас. Аз есмь лоза, вы же рождие, и иже будет во Мне и Аз в нем, той сотворит плод мног [15].

Блаженнейшее соединение доставляется, когда с чистой совестью, очищаемой удалением от всякого греха, точным исполнением евангельских заповедей, христианин приобщается святейшего тела Христова и святейшей Его крови, а вместе и соединенного с ними Божества Его. Ядый Мою плоть, сказал Спаситель: и пияй Мою кровь во Мне пребывает, и Аз в нем [16].

Разумный образ Божий! Рассмотри: к какой славе, к какому совершенству, к какому величию ты призван, предназначен Богом!

Непостижимая премудрость Создателя предоставила тебе сделать из себя то, что пожелаешь сделать.

Разумный образ Божий! Неужели ты не захочешь пробыть достойным образом Божиим, захочешь исказить себя, уничтожишь подобие, превратишься в образ диавола, низойдешь к достоинству бессловесных?

Не всуе излил Бог свои блага, не напрасно совершил чудное мироздание, не тщетно почтил предварительным совещанием создание Своего образа, не безотчетливо Собой искупил его, когда он пал! Во всех дарах Своих Он потребует отчета. Он будет судить, как употреблены Его щедроты, как оценено Его вочеловечение, как оценена кровь Его, пролитая за нас при нашем искуплении.

Горе, горе тварям, пренебрегшим благодеяниями Бога, Создателя-Искупителя!

Огонь вечный, бездна огненная, зажженная давно, неугасимая, приготовленная для диавола и ангелов его, ожидает образы Божии, искаженные, сделавшиеся непотребными. Там они будут гореть вечно, не сгорать вечно!

Братия! Доколе мы странствуем на земле, доколе мы в преддверии к вечности - в этом видимом мире - постараемся привести в правильность черты образа Божия, напечатленного Богом на душах наших, дать оттенкам и цветам подобия красоту, живость, свежесть, и Бог, на испытании страшном, признает нас способными к вступлению в Его вечный, блаженный чертог, в Его вечный день, в Его вечные праздник и торжество.

Ободримся, маловерные! Подвигнемся, ленивые! Подобострастный нам человек, сперва в омрачении своем гнавший Церковь Божию, бывший противником, врагом Бога, столько исправил в себе, по обращении своем, Богоданный Божественный образ, столько усовершенствовал подобие, что с дерзновением возвещает о себе: Живу же не ктому аз, но живет во мне Христос! [17].

Никто да не усомнится в истине этого гласа! Этот глас был столько преисполнен всесвятой Истины, столько содействовал ему Дух Святой, что на глас Павла воскресали мертвецы, демоны исходили из мучимых ими людей, умолкали бесовские прорицалища, враги Света Божия лишались света очей, язычники отвергли своих идолов, познали Христа - истинного Бога, и поклонились Ему. Аминь.

[1] Быт. 1, 26.
[2] Быт. 1, 25.
[3] Быт. 1, 31.
[4] Св. Димитрий Ростовский. Летопись.
[5] Тропари по Непорочных в субботу, гл. 5. Псалтирь с возследованием.
[6] Ин. 14, 9-10.
[7] Лк. 24, 49.
[8] Ин. 14, 17.
[9] Еккл. 1, 15.
[10] 1 Кор. 2, 16.
[11] Ин. 14, 8.
[12] Рим. 8, 15-16.
[13] 1 Кор. 11, 1.
[14] Рим. 13. 14.
[15] Ин. 15. 4-5.
[16] Ин. 6, 56.
[17] Гал. 2, 20.

Светитель Игнатий (Брянчанинов)
Аскетические опыты. Том II

 

 

Виж също:

 

Към съдържанието на Православната Читалня
Емайл


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com