Притчите на Иисус Христос

Притчата е словесен разказ за обикновена случка от човешкия опит, която илюстрира някоя духовна истина и, като се основава на известното, обяснява неизвестното.

 

:: Защо Христос e говорел с притчи?

:: Указател за притчите Христови

:: The Gospel Parables. Евангельские притчи

Притчи Христовы у четырех евангелистов - Св. Григорий Богослов
The explanation of the four Gospels - Archbishop Averky (Tauchev)
The Gospels - Bishop Alexander (Mileant)
Евангельские Притчи - Епископ Александр (Милеант)
The Gospel Parables Father - Victor Potapov
Евангельские притчи - Прот. Виктор Потапов
Притчи Христовы - Диакон Андрей Кураев

 

 

Защо Христос e говорел с притчи?

"И като се приближиха до Него учениците, рекоха Му: защо с притчи им говориш? А Той им отговори и рече: защото вам е дадено да узнаете тайните на царството небесно, а тям не е дадено; защото, който има, нему ще се даде и ще му се преумножи; а който няма, и това, що има, ще му се отнеме; затова им говоря с притчи, понеже те гледат, а не виждат, и слушат, а не чуват, нито разбират; и над тях се сбъдва пророчеството на Исаия, което казва: "с уши ще чуете, и няма да разберете; с очи ще гледате, и няма да видите; защото сърцето на тия човеци е закоравяло, и с уши тежко слушат, и затворили са очите си, за да не би някога с очи да видят и с уши да чуят, и със сърце да разберат, та да се обърнат, и ги изцеря" [вж. Ис. 6:8-10]. Вашите пък очи са блажени, задето виждат, и ушите ви - задето чуват; защото, истина ви казвам, мнозина пророци и праведници са много желали да видят, каквото вие виждате, и не видяха, и да чуят, каквото вие чувате, и не чуха" (Мат. 13:10-17.

"А когато остана насаме, окръжаващите Го заедно с дванайсетте Го попитаха за притчата. И казваше им: вам е дадено да узнаете тайните на царството Божие, а на ония, външните, всичко бива в притчи; за да гледат с очи, и да не видят; за да слушат с уши, и да не разбират; понеже те се боят, да не би някога да се обърнат, и да им се простят греховете" (Марк. 4:10-12)

"А учениците Му Го попитаха и рекоха: какво значи тая притча? Той отговори: вам е дадено да знаете тайните на царството Божие, а на другите се говори с притчи, та, като гледат, да не виждат и, като слушат, да не разбират" (Лук. 8:9-10).


Притчата за слепия и хромия.
Руска икона от втората половина на XVI в., московска школа.
Днес в Государственный русский музей, Санкт-Петербург

Указател за притчите Христови

Притча за безплодната смоковица

Лук. 13:1-9, Марк 11:12-14, 20-26,  21:18-22
Виж също: Житие на св. Яков Низибийски

Притча за благоразумния слуга и за лошия слуга

Лук. 24:45-51; Марк. 13:24-37; Лук. 21:36

Притча за благоразумния мъж, който си строи дом върху камък, и за безразсъдния, който строи върху пясък

Мат 7:24-27; Лук. 6:47-49

Притча за старите дрехи и за новото вино в старите мехове

Мат. 9:16-17; Марк.2:21-22; Лук. 5:35-39

Притча за мрежата, от която изхвърлиха лошите риби

Мат. 13:47-50

Притча за блудния син

Лук. 15:11-32. Виж също Неделя на Блудния син

Притча за втория брат, който оре на нивата, докато бащата угощава завърналия се блуден син

Лук. 15:25-32. Виж също Неделя на Блудния син

Изобличаване на фарисеите. Разказ за богаташа и бедния Лазар

Лук.16:14-31

Притча за богатия юноша (момък)

Мат. 19:16-26

Притча за богатия началник

Лук. 18:18-27

Някой, който пита Христа какво да стори, за да наследи вечен живот

Марк. 10:17-27

Притча за будните слуги до втора и трета стража

Лук. 12:35-48

Притча за двамата длъжници, опростени от господаря

Лук. 7:41-43

Притча за двамата синa, пратени от бащата на лозето - единият не искал, а отишъл; другият обещал, но не отишъл

Мат. 21:28-32

Притча за десетте (пет мъдри и пет неразумни) девици със светилниците

Мат. 25:1-13. Виж също: Велики вторник.

Притча за добрия пастир

Иоан. 10:1-21

Въпрос на законника за вечния живот и за ближния.  

Лук. 10:25-37

Притча за заблудената овца

Мат. 18:12-14

Притча за изгубената овца

Лук. 15:1-7

Притча за изгубената драхма

Лук. 15:8-10

Реч за спасение на погиващите, притча за загубената овца и загубената драхма: Мат. 18:7-17

Притча за имането, скрито в нива

Мат. 13:44-46

Притча за растящото семе

Марк. 4:26-29

Притча за лозето и лозарите злодеи

Мат. 21:33-46; Марк. 12:1-12; Лук. 20:9-19

Притча за десетте мини

Лук. 19:11-28

Притча за Митаря и фарисея

Лук. 18:9-14. Виж също: Неделя на Митаря и Фарисея

Притча за мрежата, пълна с всякакви риби

Мат. 13:47-53

Притча за неправедния пристойник (управител)

Лук. 16:1-13

Притча за неправедния съдия и настойчивата вдовица

Лук. 18:1-8

Притча за неразумния богаташ, който събира имане за себе си, а не богатее в Бога

Лук. 12:16-23

Притча за орача, овчаря, въобще слугата, който върши каквото е длъжен да извърши

Лук. 17:7-10

Притча за житото и плевелите (не ги оплевили, за да не изскубят житото)

Мат. 13:24-30

Притча за поканените на сватба (притча за брачния пир на царския син)

Мат. 22:1-14

Притча за безочливия, който посреднощ буди приятеля си и иска на заем три хляба (за приятеля в нужда)

Лук. 11:5-13

Притча за поканените на голяма вечеря, които отхвърлиха поканата

Лук. 14:16-24

Притча за царя, който отива на война

Лук. 14:31-33

28. Притча за наетите на лозето работници (за работниците-лозари, които различно работили, а еднакво им платили)

Мат. 20:1-16

Притча за свещта на светилник, а не под крина

Лук. 11:33-36; Марк. 4:21-23

Притча за сеяча

Мат. 13:1-9, 18-23; Марк. 4:2-20; Лук. 8:4-15.
Виж също: Притчата за сеяча

Притча за растящото семе - за семето, което само расте и дава плод докато сеячът си гледа работата

Марк. 4:26-29

Притча за синаповото зърно и кваса

Мат. 13:31-35; Марк. 4:30-34; Лук. 13:18-21

Притча за сиромах Лазар

Лук. 16:19-31

Притча за слугата, орача или овчаря (как да гледаме на изпълнения си дълг)

Лук. 17:7-10

Притча за талантите на тримата слуги

Мат. 25:14-30 (Тълкувание на Блажени Теофилакт)

Притча за съкровището в полето - за търговеца, който търси хубави бисери

Мат. 13:44-46

Царят - господар разчиства сметките си със слугите си (Притча за немилосърдния заемодавец и за закона за прошката)

Мат. 18:23-35. Виж също: Единадесета неделя след Петдесетница

 

Виж също:

Към съдържанието на Православната Читалня
Емайл


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com